Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Dôležité informácie na cestách pre Vás

Žijeme v EÚ
Dopravná nehoda

image

Otevřít nové okno

major - váš pomocník na cestách
 

Ako postupovať pri dopravnej nehode

 

Najdôležitejšie kroky a rady v prípade dopravnej nehody alebo inej poistnej udalosti súvisiacej s poistením pre prípad zodpovednosti za škodu z prevádzky vozidla.

    Ak v prípade dopravnej nehody škoda na každom vozidle zvlášť nepresiahne  výšku 80.000.- Sk, nedošlo ku zraneniu osôb, alebo usmrteniu a účastníci dopravnej nehody sa jednoznačne dohodnú na vinníkovi nehody, udalosť netreba nahlásiť na políciu.

    V každom inom prípade treba zotrvať na mieste a zavolať políciu k zdokumentovaniu dopravnej nehody.


Poistnú udalosť je ďalej potrebné nahlásiť do poisťovne, a to najneskôr do 15 dní, v prípade, že sa škoda stala na území SR a do 30 dní v prípade, ak sa škoda stala v zahraničí s výnimkou napr. ťažkých zranení, vyžadujúcich si hospitalizáciu. Nahlasovať poistnú udalosť poisťovni odporúčame písomne, vykonať tak ale môžete aj telefonicky.

Určite si nezabudnite zapísať mená, adresy ostatných havarovaných vozidiel a svedkov dopravnej nehody. Pokiaľ Vám niekto spôsobil škodu svojím vozidlom, požadujte od vodiča, ktorý nehodu spôsobil, predloženie občianskeho (alebo vodičského) preukazu alebo pasu a najmä potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení a opíšte si tieto údaje:

  • meno, priezvisko a bydlisko vodiča; v prípade, že ide o foremné vozidlo opíšte si názov, sídlo firmy a IČO
  • evidenčné číslo vozidla
  • údaj, v ktorej poisťovni je vinník dopravnej nehody poistený, pre prípad zodpovednosti za škodu z prevádzky vozidla – zapíšte si okrem mena a adresy poisťovne aj číslo potvrdenia o poistení

Stali ste sa obeťou nehody – nehodu ste nezavinili Vy
V poisťovni vinníka si uplatnite nárok na náhradu škody. V prípade potreby sa obráťte na svojho právneho zástupcu.

V prípade úteku vinníka z miesta nehody, poprípade nezisteného vinníka nehody, ktorej obetou ste sa stali Vy, Vaši spolujazdci alebo Vaše vozidlo, nahláste tieto skutočnosti na dopravnej polícii SR. So záznamom z polície môžete žiadať o náhradu škody kanceláriu poisťovateľov so sídlom Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava, ktorá bola zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pokiaľ sa Vám nepodarilo od vinníka zistiť údaje o poisťovateľovi vinníka, môžete poistiteľa škodníka vyhľadať podľa ŠPZ v databázy Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) buď pomocou internetu na www.skp.sk, sekcia „vyhľadanie poistiteľa vozidla“ (tento internetový nástroj umožňuje dotaz poškodených na poistené vozidlo podľa evidenčného čísla) alebo na telefónnom čísle +421 2 444 55 452-5. V prípade telefonickej komunikácie alebo korešpondencie s SKP uveďte vždy čo najviac údajov o nehode a o vozidle vinníka.

Nehodu ste spôsobili Vy - hlásenie poistnej udalosti.
V prípade, že zodpovedáte za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, doložte bez zbytočného odkladu poškodenému údaje potrebné pre uplatnenie práva poškodeného na náhradu škody, a to hlavne Vaše meno, priezvisko a trvalú adresu. Ak riadite firemné vozidlo, poskytnite aj názov firmy, IČ, sídlo vlastníka vozidla, ďalej typ a ŠPZ Vášho vozidla a preložte potvrdenie o poistení (bielu kartu), podľa ktorej je možné identifikovať, v ktorej poisťovni ste poistení pre prípad zodpovednosti za škodu z prevádzky vozidla.

Bezodkladne nahláste poistnú udalosť poisťovni, v ktorej máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie – podľa poistných podmienok. Na stránke www.netfinancie.sk nájdete vo formáte pdf. formuláre pre písomné hlásenie škodovej udalosti.

 

 


Poisťovňa Telefónne číslo pre hlásenie nehôd poisťovni Adresa poisťovne
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 0800 122 222 Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Česká poisťovňa Slovensko, a.s. 0850 111 117
02 5827 6666
Plynárenská 7/C, 824 07 Bratislava
Generali Poisťovňa, a.s. 0800 121 122
02 5933 2266
Mlynské nivy 1, P.O.BOX 10, 820 04 Bratislava
Komunálna poisťovňa, a.s. 0850 111 566
02 5262 7282
Ul. Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava 2
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 0800 120 000
0850 111 577

(pracovný den od 8 do 18 hodin)
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
UNIQA poisťovňa, a.s. 0850 111 400 Lazaretská 15, 820 07 Bratislava
Wüstenrot poisťovňa, a.s. 02 5788 9902,
542 423 776
Hlásenie poist. udalostí
Karadžičova 17, 825 22 Bratislava
OTP Garancia poisťovňa, a.s. 0850 211 411
02 5979 5257
Klemensova 2, 811 09 Bratislava

 

 

 

Pokiaľ potrebujete poradiť, hlavne pri nehode v zahraničí, volajte asistenčnú službu poisťovne, v ktorej máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Pre tento prípad je vhodné, hlavne pre vodičov častejšie cestujúcich do zahraničia, uzatvoriť poistenie s vyšším krytím a rozšírenou asistenčnou službou.

V prípade, že voči Vám bude vznesené obvinenie alebo poškodený, alebo jeho poisťovňa si bude nárokovať náhradu, bude Vám poskytnutý advokát, alebo služba advokáta, ktorá je hradená do určitého limitu (limity, ako aj skutočnosť, či ste pre takýto prípad skutočne krytý, si skontrolujte vo všeobecných poistných podmienkach)

 

 

Ste zranený
V takomto prípade ihneď volajte, alebo v prípade ľahšieho poradenia, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc. Nepodceňujte vnútorné zranenia.

 

 

 

Nie ste zranený – zabezpečte miesto škodovej udalosti a pomôžte zraneným
V prvom rade zabezpečte miesto nehody – zapnite varovné svetlá, okamžite si nasaďte reflexnú vestu, umiestnite na vhodné miesto varovný trojuholník.

V prípade, že vo Vašom vozidle alebo v inom vozidle je niekto zranený, poskytnite prvú pomoc a zavolajte záchrannú službu tel. 155, 112

Upozornenie: Neprivolanie záchrannej služby, neposkytnutie prvej pomoci zranenému alebo útek z miesta nehody môžu byť predmetom trestného konania.

 

      Poisťovne odporúčajú v každom prípade kontaktovať dopravnú políciu SR !

 

V žiadnom prípade do príchodu polície nepremiestňujte vozidlá a vyhnite sa akejkoľvek manipulácii s nimi. Ak si to však situácia vyžaduje, vyznačte si situáciu a stopy.

Zdržte sa požitiu alkoholu.

Kedy Slovenská kancelária poisťovateľov plní z garančného fondu.
  • Plnenia za škodu na zdraví alebo usmrtení spôsobenou prevádzkou nezisteného vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba
  • Plnenie za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla bez povinného zmluvného poistenia
  • Plnenie za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla poisteného u poisťovateľa, ktorý z dôvodov svojho úpadku nemôže uhradiť túto škodu
  • Plnenie za škodu spôsobenú prevádzkou zahraničného vozidla poisteného
  • Plnenie za škodu spôsobenú prevádzkou zahraničného vozidla, ktorého vodičovi nevzniká pri prevádzke tohto vozidla na území Slovenskej republiky povinnosť uzavrieť hraničné poistenie

 

 

 

pozn. zakladateľa stránky  :

    Polícia na mieste dopravnej nehody nerieši poistnú udalosť, ale porušenie pravidiel cestnej premávky! Pri zistení porušenia zákona vinníkovi nehody (ak sa dá jednoznačne určiť ) ukladá blokovú pokutu. Inak vo veci vykonáva objasňovanie a po jednoznačnom zistení vinníka nehody tohto prejednáva správny orgán Okresného dopravného inšpektorátu.

    Za každú dopravnú nehodu, aj malú je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz vinníkovi nehody a ďalšiu jazdu vozidlom zakázať.

 

Důležité dokumenty

 

 

 

 
 

Ako po novom postupovať pri nehode?

3.2 2009 15:30

Prinášame aktuálne informácie a potrebné tlačivo na stiahnutie

V nadväznosti na nový zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene o doplnení niektorých zákonov vám prinášame odporúčania z pohľadu poistenia motorových vozidiel.

Kedy privolať políciu k nehode:

• ak došlo k usmrteniu, alebo zraneniu osoby,

• ak došlo k poškodeniu cesty, alebo všeobecne prospešného zariadenia,

• ak je sporné určiť vinníka,

• ak škoda prevyšuje 3 983,- EUR (120 000 SKK), alebo to neviem určiť

Odporúčanie, ak nie je potrebné hlásiť škodu polícii:

• fotograficky zdokumentovať situáciu po nehode, kde bude zachytené postavenie vozidiel a to bezprostredne po nehode, pričom platí, že čím viac pohľadov, tým väčšia výpovedná hodnota,

• požiadať účastníka nehody o preukázanie totožnosti a údajov o poistení motorového vozidla, pričom nezabudnúť na najzákladnejšie údaje o poisťovni, v ktorej má vedenú poistku, čísle poistnej zmluvy a povinnom zmluvnom poistení,

• požiadať účastníka nehody o súčinnosti pri vypisovaní tlačiva Správa o nehode, resp. ak nie je k dispozícii, môže byť správa spísaná na čistý list papiera, pričom správa musí obsahovať:

základné informácie o dopravnej nehode,

identifikácia miesta, dátumu a času nehody,

identifikácia účastníkov nehody

identifikácia vozidiel,

identifikácia príčiny (je dôležité dohodnúť sa s druhým účastníkom nehody na zavinení),

popis priebehu,

popis následkov,

podpisy všetkých strán

• Správu o nehode je potrebné priložiť k Hláseniu poistnej udalosti,

• pred podpísaním akejkoľvek písomnej dohody (správy o nehode) medzi účastníkmi nehody si pozorne prečítajte jej obsah

Políciu k nehode odporúčame privolať:

• ak účastník nehody nie je ochotný poskytnúť údaje, alebo sa neviete dohodnúť na určení vinníka,

• ak neviete odhadnúť výšku škody

Tak, ako doposiaľ, výšku škody treba nahlásiť do poisťovne:

• do 15 dní, ak došlo k nehode na území Slovenskej republiky,

• do 30 dní, ak došlo k nehode v zahraničí


Stiahnite si tlačivo Správa o nehode

TOPlist

TOPlist

Hlasujte za tuto stranku v TOP 100

Pacia sa Vam nase stranky?
Hlasujte za ne v TOP 100!

Zvýšení návštěvnosti a reklama zdarma pro váš web :))

Webovou stránku snadno a rychle

 Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek