Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Dôležité informácie na cestách pre Vás

Žijeme v EÚ
Myto na Slovenksu

image

Otevřít nové okno

major - váš pomocník na cestách


Sieť spoplatnených komunikácií

Zoznam vymedzených úsekov

Úseky podliehajúce elektronickému výberu mýta vymedzuje VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 147/2010 Z.z., z 23. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov.

Mapa vymedzených úsekov

Mapu spoplatnenej cestnej infraštruktúry v Slovenskej republike pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, platnú od 1.3.2010, si môžete stiahnuť TU. Mapa má výlučne informatívny charakter.

Podrobnejšiu mapu vymedzených úsekov ciest nájdete TU.

 

Spoplatnené vozidlá

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto za používanie vymedzených úsekov ciest (§2, ods.2 zákona 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za používanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a nariadenie vlády č.350/2007 Z.z., ktorým sa stanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií) sú motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t určenými na prepravu tovaru a motorové vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča. 

Pre autobusy existujú dve hlavné kritériá spoplatnenia, ktoré musia platiť súčasne:

 1. autobus musí byť klasifikovaný ako motorové vozidlo umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča (kategória M2 a M3), a zároveň
 2. jeho najväčšia prípustná celková hmotnosť je väčšia ako 3,5 t (v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) platí: do 3,5 t diaľničné nálepky; nad 3,5 t mýto).


Z pohľadu mýta to znamená:

 • Autobus s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou > 3,5 t a počtom prepravovaných osôb > 9 osôb vrátane vodiča (teda 10 a viac) podlieha spoplatneniu - platí mýto (kategórie M2, M3).
 • Autobus s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou <3,5 t a počtom prepravovaných osôb > 9 osôb vrátane vodiča (teda 10 a viac) nepodlieha spoplatneniu, keďže pre danú hmotnostnú kategóriu neexistuje sadzba mýta – neplatí mýto (kategória M2, ale podlieha spoplatneniu podľa cestného zákona = diaľničné nálepky).
 • Autobus s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou > 3,5 t a počtom prepravovaných osôb < 9 osôb vrátane vodiča (teda 9 a menej) nepodlieha spoplatneniu, keďže nespadá do zákonnej definície z pohľadu počtu prepravovaných osôb – neplatí mýto


 

Typ vozidla Kategória vozidla a počet náprav
 Nákladné vozidlo 3,5 t – do 12 t
12 t a viac 2 nápravy
3 nápravy
4 nápravy
5 a viac náprav
Autobus 3,5 t – do 12 t
12 t a viac

 

Dňa 05.01.2009 vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR nasledujúce usmernenie, ktorým stanovuje podrobnosti o motorových vozidlách, ktoré podliehajú platbe mýta.( www.telecom.gov.sk).

Cit.:“V zmysle Nariadenia vlády SR č. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií sa rozumie vozidlom pre účely spoplatnenia vozidlo uvedené v prílohe č. 1, časť B, body 2,3 a 5 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov okrem vozidiel M1, a to:

1. Kategórie vozidiel M (príloha č. 1, časť B, bod 2 zákona č. 725/2004 Z. z. ) - motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu cestujúcich sa členia na:
a) kategória M2 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg,
b) kategória M3 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5 000 kg.
Pri rozhodovaní o zaradení vozidla do kategórie M a N sa považuje za miesto na prepravu osôb miesto pre osobu sediacu, ležiacu, stojacu alebo miesto s trvalými úchytkami ukotvenia sedadla, pričom nie je rozhodujúce, či sedadlo na tomto mieste je alebo nie je umiestnené.

 

2. Kategórie vozidiel N (príloha č. 1, časť B, bod 3 zákona č. 725/2004 Z. z. ) - motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru (vozidlá kategórie N teda predstavujú nákladné vozidlá, alebo vozidlá určené na prepravu tovaru podľa zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta) sa členia na:
a) kategória N1 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg,
b) kategória N2 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg,
c) kategória N3 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 12 000 kg.

3. Terénne vozidlá (symbol G) (príloha č. 1, časť B, bod 5 zákona č. 725/2004 Z. z. )
a) vozidlá kategórie N1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 000 kg sa považujú za terénne vozidlá, ak

- je najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava konštruovaná tak, že môžu byť poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný,
- sú vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo najmenej jedným zariadením, ktorým sa dosiahne podobný účinok, a ak vypočítaná stúpavosť sólo vozidla je najmenej 30 %.

Okrem toho musí byť splnených aspoň päť z nasledujúcich šiestich požiadaviek:
- predný nájazdový uhol je najmenej 25o,
- zadný nájazdový uhol je najmenej 20o,
- prechodový uhol je najmenej 20o,
- svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 180 mm,
- svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 180 mm,
- svetlá výška medzi nápravami je najmenej 200 mm,

b) vozidlá kategórie N1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 2 000 kg alebo kategórie N2 a M2, alebo M3 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 12 000 kg sa považujú za terénne vozidlá, ak sú buď všetky ich kolesá poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný, alebo ak sú splnené nasledujúce tri požiadavky:
- najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava sú poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný,
- sú vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo najmenej jedným zariadením s podobným účinkom,
- vypočítaná stúpavosť pre sólo vozidlo je najmenej 25 %,

c) vozidlá kategórie M3 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 12 000 kg alebo vozidlá kategórie N3 sa považujú za terénne vozidlá, ak sú buď všetky ich kolesá poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný, alebo ak sú splnené nasledujúce požiadavky:
- najmenej polovica kolies je poháňaná,
- vozidlo je vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo zariadením s podobným účinkom,
- vypočítaná stúpavosť pre sólo vozidlo je najmenej 25 %,
- a z nasledujúcich šiestich požiadaviek sú splnené najmenej štyri:
predný nájazdový uhol je najmenej 25o,
zadný nájazdový uhol je najmenej 25o,
prechodový uhol je najmenej 25o,
svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 250 mm,
svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 300 mm,
svetlá výška medzi nápravami je najmenej 250 mm,

d) kombinované označenie.
Symbol "G" sa kombinuje so symbolom "M" alebo "N". Napríklad vozidlo kategórie N1, ktoré sa môže používať ako terénne vozidlo, sa označí symbolom N1G.
Na základe vyššie uvedeného, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydáva usmernenie:
Pokiaľ sa tieto kategórie nachádzajú v osvedčení evidencie vozidla nad 3,5 t sú platiteľmi mýta vrátane vytvorenia jazdných súprav.
Vozidlá kategórie M1, ani keď majú hmotnosť nad 3,5 tony (napr. obytné prívesy) v súčasnosti nepodliehajú spoplatneniu. Jazdná súprava tvorená vozidlom kategórie M1 a prípojným vozidlom spoplatneniu rovnako nepodlieha. Tieto vozidlá nie sú ani nákladnými vozidlami ani autobusmi a nemajú stanovenú sadzbu mýta podľa nariadenia vlády č. 350/2007 Z. z.
 


Vzťah Kategória vozidla – Druh vozidla – Druh karosérie


M2 - autobus do 5 000 kg, viac ako 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča
M2G - malý terénny autobus
M3 - autobus nad 5 000 kg, viac ako 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča
M3G - terénny autobus


AUTOBUS MESTSKÝ TRIEDY I


CA JEDNOPODLAŽNÁ
CB DVOJPODLAŽNÁ
CC KĹBOVÁ JEDNOPODLAŽNÁ
CD KĹBOVÁ DVOJPODLAŽNÁ
CE JEDNOPODLAŽNÁ SO ZN. PODLAHOU
CF DVOJPODLAŽNÁ SO ZN. PODLAHOU
CG KĹBOVÁ JEDNOPOD. SO ZN. PODLAHOU
CH KĹBOVÁ DVOJPOD. SO ZN. PODLAHOU


AUTOBUS MEDZIMESTSKÝ TRIEDY II
CI JEDNOPODLAŽNÁ
CJ DVOJPODLAŽNÁ
CK KĹBOVÁ JEDNOPODLAŽNÁ
CL KĹBOVÁ DVOJPODLAŽNÁ
CM JEDNOPODLAŽNÁ SO ZN. PODLAHOU
CN DVOJPODLAŽNÁ SO ZN. PODLAHOU
CO KĹBOVÁ JEDNOPOD. SO ZN. PODLAHOU
CP KĹBOVÁ DVOJPOD. SO ZN. PODLAHOU


AUTOBUS DIAĽKOVÝ TRIEDY III
CQ JEDNOPODLAŽNÁ
CR DVOJPODLAŽNÁ
CS KĹBOVÁ JEDNOPODLAŽNÁ
CT KĹBOVÁ DVOJPODLAŽNÁ
AUTOBUS MESTSKÝ TRIEDY A
CU JEDNOPODLAŽNÁ
CV JEDNOPODLAŽNÁ SO ZN. PODLAHOU


AUTOBUS ĎIAĽKOVÝ TRIEDY B
CW JEDNOPODLAŽNÁ


AUTOBUS ŠPECIÁLNY
SC SANITNÁ PCHR
SD POHREBNÁ
SG HASIČSKÁ
SG POLICAJNÁ
SG TECHNICKO ZÁSAHOVÁ
SG ZÁCHRANÁRSKA


N2 - nákladné nad 3 500 kg a do 12 000 kg najväčšej prípustnej hmotnosti
N2G - nákladné terénne vozidlo
N3 - nákladné nad 12 000 kg najväčšej prípustnej hmotnosti
N3G - nákladné terénne vozidlo

 

NÁKLADNÉ VOZIDLO
BA PICK UP
BA SKLÁPACIA
BA SKRIŇOVÁ
BA SKRIŇOVÁ CHLADIARENSKÁ
BA SKRIŇOVÁ IZOTERMICKÁ
BA SKRIŇOVÁ MRAZIARENSKÁ
BA VALNÍKOVÁ
BA VALNÍKOVÁ S PLACHTOU
BB SKRIŇOVÁ DODÁVKOVÁ
BB SKRIŇOVÁ FURGON
BB SKRIŇOVÁ CHLADIARENSKÁ
BB SKRIŇOVÁ IZOTERMICKÁ
BB SKRIŇOVÁ MRAZIARENSKÁ
NÁKLADNÉ VOZIDLO - ŤAHAČ NÁVESU
BC ŤAHAČ NÁVESU


NÁKLADNÉ VOZIDLO - ŤAHAČ PRÍVESU
BD ŤAHAČ PRÍVESU
NÁKLADNÉ VOZIDLO ŠPECIÁLNE
BA CISTERNOVÁ ADR
BA CISTERNOVÁ NA CEMENT
BA CISTERNOVÁ NA MLIEKO
BA CISTERNOVÁ NA MÚKU
BA CISTERNOVÁ NA VODU
BA FEKÁLNA
BA HÁK.NAKLADAČ NA PREP.KONTAJNEROV
BA KLANICOVÁ
BA KLANICOVÁ NA PREPRAVU DREVA
BA NA PREPRAVU BETÓNU
BA NA PREPRAVU DREVA
BA NA PREPRAVU KONTAJNEROV
BA NA PREPRAVU LODÍ
BA NA PREPRAVU ODPADU
BA NA PREPRAVU VOZIDIEL
BA NA PREPRAVU ZVIERAT
BA NOSIČ VÝMENNÝCH NADSTAVIEB
BA OPLENOVÁ
BA OPLENOVÁ S KLANICAMI
BA REŤAZOVÝ NAKLADAČ
BA SACIO KANALIZAČNÁ
BA SACIO VÁKUOVÝ NAKLADAČ
BA NA PREPRAVU SYPKÝCH HMÔT
BA CISTERNOVÁ NA KRMIVO
BA NA PREPRAVU SKLA


ŠPECIÁLNE VOZIDLO (N1, N2, N3)
SB PANCIEROVÁ
SF SAMOHYBNÝ ŽERIAV
SG HASIČSKÁ
SG KOMPRESOR
SG LABORATÓRNA
SG MONTÁŽNA
SG POJAZDNÁ DIELŇA
SG POJAZDNÁ KNIŽNICA
SG POJAZDNÁ KUCHYŇA
SG POJAZDNÁ LANOVKA
SG POJAZDNÁ PREDAJŇA
SG POLICAJNÁ
SG ROZHLASOVÁ
SG SYPACIA
SG TECHNICKO ZÁSAHOVÁ
SG TELEVÍZNA
SG VRTNÁ SÚPRAVA
SG VYPROSŤOVACIA
SG VÝSPRAVKOVÁ SÚPRAVA
SG ZÁCHRANÁRSKA
SG ZDVÍHACIA PLOŠINA
SG AUTORÝPADLO
SG ELEKTROCENTRÁLA
SG CISTERNOVÁ NA POLIEVANIE
SG HASIČSKÁ S REBRÍKOM
SG DRVIČ KAMEŇA
SG ČERPADLO BETÓNU

 

Vozidlá oslobodené od povinnosti platiť mýto

Vozidlá oslobodené od povinnosti platiť mýto sú definované v § 4, ods.1 zákona 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta ako vozidlá:

 • Ministerstva vnútra Slovenskej republiky označené podľa osobitného predpisu,
 • Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
 • ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností,
 • ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie Severoatlantickej zmluvy,
 • záchranných zložiek integrovaného záchranného systému podľa osobitného predpisu,
 • správcu výberu mýta,
 • používané na údržbu vymedzených úsekov ciest,
 • správcom výberu mýta poverenej osoby používané na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta,
 • Slovenskej informačnej služby,
 • Železničnej polície,
 • Zboru väzenskej a justičnej stráže,
 • colnej správy.


V Mýtnom poriadku sú bližšie špecifikované podmienky pre registráciu oslobodených vozidiel do elektronického mýtneho systému.

Oslobodené vozidlá s povinnosťou registrácie sú vozidlá:

 • ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností,
 • záchranných zložiek integrovaného záchranného systému podľa zákona č. 129/2002 Z.z. o
 • integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov,
 • správcu výberu mýta, používané na údržbu vymedzených úsekov ciest,
 • prevádzkovateľa systému používané na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta,
 • colnej správy.

 

Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od Mýta je povinný požiadať Prevádzkovateľa systému o registráciu Vozidla do Elektronického mýtneho systému pred začatím užívania Vymedzených úsekov ciest výhradne na Kontaktnom mieste vyplnením registračného formulára určeného pre oslobodené Vozidlá, ktorý je prístupný na Internetovom portáli.

 

 

Sadzby mýta

Sadzbu mýta upravuje § 5 zákona 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta, podľa ktorého sa sadzba mýta za 1 km vymedzeného úseku cesty určí pre kategórie vozidiel od 3,5 t do 12 t celkovej hmotnosti vozidla, 12 t a viac celkovej hmotnosti vozidla a motorových vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča. Spôsob výpočtu sadzby mýta zohľadňuje typ cesty, emisnú triedu EURO a počet náprav vozidla. Výška sadzby mýta je stanovená v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z.z.
 

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá

 

 
Kategória vozidla

Emisná trieda

EURO 0 – II EURO III EURO IV, V, EEV

Nákladné vozidlá

 
3,5 t – do 12 t

0,093 €

0,086 € 0,083 €

12 t a viac

 
2 nápravy 0,193 € 0,183 € 0,179 € 
3 nápravy 0,202 €  0,193 € 0,189 €
4 nápravy 0,209 € 0,199 € 0,196 €
5 náprav 0,206 € 0,193 € 0,189 €

Autobusy

 
3,5 t – do 12 t 0,060 € 0,050 € 0,030 €
12 t a viac 0,110 €  0,100 € 0,060 €

Ceny sú uvedené v EUR/km (Sk/km) bez DPH a prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK

 

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy

 

 

Kategória vozidla

Emisná trieda

EURO 0 – II EURO III EURO IV, V, EEV

Nákladné vozidlá

 
3,5 t – do 12 t 0,070 € 0,063 € 0,063 €
12 t a viac 2 nápravy 0,146 € 0,136 € 0,136 €
3 nápravy 0,153 € 0,146 € 0,143 €
4 nápravy 0,156 € 0,149 € 0,146 €
5 náprav 0,153 € 0,146 € 0,143 €

Autobusy

 
3,5 t – do 12 t 0,040 € 0,030 € 0,020 €
12 t a viac 0,080 € 0,070 € 0,040 €

Ceny sú uvedené v EUR/km (Sk/km) bez DPH a prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK

TOPlist

TOPlist

Hlasujte za tuto stranku v TOP 100

Pacia sa Vam nase stranky?
Hlasujte za ne v TOP 100!

Zvýšení návštěvnosti a reklama zdarma pro váš web :))

Webovou stránku snadno a rychle

 Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek